Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo (SOC)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Idea projektu edukacyjnego „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”

 

Projekt edukacyjny “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” to autorski program Fundacji Dbam o Mój Zasięg, który wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022, tj. pkt.4. (Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne).

 

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Ideą innowacyjnego projektu "Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo" jest zatem podniesienie świadomości o bezpiecznym i higienicznym korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych (internetu, smartfona i innych narzędzi ekranowych) wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień, a także promowanie inicjatyw podkreślających ważność relacji osobowych, międzyludzkich. 

 

Podstawowe wnioski z badania ankietowego „Młode głowy”
przeprowadzonego w roku szkolnym 2022/2023

 

W ankiecie wzięło udział 44 uczniów klas IV-VIII (21 dz., 23 chł.; 12 os. z kl. IV, 12 os. z kl. V, 12 os. z kl. VI i 8 os. z kl. VIII). Badania miały charakter dobrowolny i anonimowy i polegały na wypełnieniu ankiety on-line za pośrednictwem specjalnej platformy podczas lekcji.

Z przeanalizowanych odpowiedzi udzielanych na pytania ankietowe można wysnuć następujące wnioski: Większość uczniów szkoły podaje, że nie korzystało z pomocy psychologa w szkole, bądź poza nią, ponieważ nie mieli takiej potrzeby. Jednak gdyby pojawił się jakiś problem zwrócili by się w większości po pomoc do kogoś z rodziny.

Uczniowie ustosunkowując się do podanych zachowań niewłaściwych, jakie wykazywali w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Najwięcej niewłaściwych postaw zauważa się
w związku z inicjowaniem przez nich bójek, wagarowaniem. Jeżeli chodzi natomiast o zachowania związane z Internetem, to wiele osób wskazało, iż ogląda sporadycznie bądź często gale MMA, a także hejtują inne osoby na różnych portalach społecznościowych.

Kolejną częścią ankiety, było ukazanie, w jaki sposób uczniowie postępują, kiedy przytrafi się im kłopotliwa sytuacja (np. jestem nieprzygotowany do lekcji i zostałem wezwany do odpowiedzi albo muszę się przyznać do kłamstwa). Z danych wynika, że uczniowie w takich sytuacjach zwykle tracą głowę, nie wiedzą co mają zrobić i nie potrafią znaleźć odpowiedniego rozwiązania wyjścia z trudnej sytuacji. Nie wierzą oni także w swoje możliwości oraz to, że uda im się pokonać problem.

Uczniowie zostali także zapytani o to, jakie problemy odczuwali w ciągu ostatniego roku. Problemy te dotyczyły sfery psychicznej. Połowa uczniów wskazała, że w podanym czasie czuła się gorzej psychicznie. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż zapytani o myśli samobójcze, aż 8 osób wykazywało je sporadycznie, zaś 2 osoby często. Duży odsetek badanych wskazał również, że w ciągu roku w ich rodzinie sporadycznie dochodziło do kłótni i nieporozumień. Wielu z naszych uczniów jak się okazuje ma również problemy z akceptacją samego siebie, nie tolerując zwłaszcza swojego wyglądu. Kolejnym niepokojącym problemem pojawiającym się wśród uczniów to fakt, iż aż 19 spośród nich nie miało w podanym czasie chęci do życia i nic im się nie chciało robić czy sporadycznie czy też często.

W kolejnej części badania dzieci stwierdzały, co zrobiły w ciągu ostatnich 3 miesięcy, aby być bardziej atrakcyjnym. Niemal połowa osób przyznała, że odchudzała się oraz robiła rzeczy wbrew sobie, aby w ten sposób przypodobać się innym. Wiele osób również ukrywało także informacje o sobie, które w ich odczuciu mogłyby negatywnie wpłynąć na ich postrzeganie przez innych. Wynika z tego,  że duża część naszych uczniów ma problemy z akceptacją siebie i są w stanie robić różne rzeczy, często wbrew sobie, aby inni dobrze o nich myśleli oraz by umocnić swoją pozycję w grupie.

Kolejną częścią badań było ukazanie postaw wobec problemu samobójstw. Dwunastu uczniów podało, że ktoś z ich najbliższego otoczenia mówił, podjął próbę lub popełnił samobójstwo. Taka sama ilość osób wskazała, że sama kiedykolwiek myślała lub planowała próbę samobójczą! Z kolei 6 uczniów przyznało, że planowało kiedyś samobójstwo. Dane te pokazują, że problem samobójstwa wśród naszych uczniów występuje i należy zachować szczególną uwagę!!

Uczniowie zapytani o zjawisko hejtu wskazali, że doświadczyły w swoim życiu takiej formy przemocy (15 os.), a zwykle pochodziła ona ze strony ich kolegów i koleżanek. Przedmiotem hejtu były zwykle cechy charakteru danej osoby, ale także jej cech zewnętrznych (wygląd, styl ubierania się).

Na podstawie udzielanych odpowiedzi można stwierdzić, że pośród 44 badanych uczniów u 38 osób można stwierdzić brak podejrzenia depresji, jednak u 6 uczniów występuje podejrzenie depresji.

Badając natomiast poziom samooceny wśród naszych uczniów można stwierdzić, że u 21 osób występuje samoocena niska, u 16 osób samoocena średnia, zaś u 7 osób samoocena wysoka.  

 

Opracowała: Marzena Ścipień

Marta Marek-Byczek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-11-28
Data publikacji:2021-11-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Cichoń
Liczba odwiedzin:3241