Przedszkole

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ŚLĘZAKACH

 Zarządzenie nr 2/09/2020/2021 z dnia 31 sierpnia 2020 roku:


PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Do przedszkola może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 4. Do odwołania ogranicza się bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 5. W przedszkolu zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna, do której mają prawo wejść rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola.
 6. Opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić min. 1,5 m,
 • rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, jak i innych dzieci i rodziców wynoszący min. 1,5 m,
 • należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Rodzic sygnalizuje przyprowadzenie dziecka dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach wejściowych. Dziecko odbierane jest przez pomoc nauczyciela w strefie wspólnej. Następnie opiekun pomaga dziecku w szatni i odprowadza je na salę.
 2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
 3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
 4. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły muszą skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 5. Przy wejściu do budynku zostaje zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
 6. Zostają zapewnione sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 7. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 8. Odbiór dziecka z przedszkola rodzic/prawny opiekun sygnalizuje dzwonkiem do drzwi. Dziecko jest przygotowane do wyjścia przez pomoc nauczyciela i przekazane rodzicowi w strefie wspólnej.
 9. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ PRZEDSZKOLNYCH

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Jedna grupa dzieci, w miarę możliwości organizacyjnych, przebywa w wyznaczonej i stałej sali. Dzieci spożywają posiłki w swoich salach.
 4. Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.
 5. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
 6. W sali, w której przebywa grupa są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
 7. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie/pranie/dezynfekcję zabawki.
 8. Dzieci zajmują miejsca na czas organizowanych zajęć dydaktyczno-wychowawczych przy stolikach, wg ustalonego stałego planu zajmowania miejsc przy stole w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.
 9. W miarę możliwości zapewnia się organizację pracy przedszkola tak, aby ograniczyć stykanie się grup ze sobą (różne godziny wychodzenia grup na spacery, na plac zabaw, wchodzenia i wychodzenia do przedszkola). Zaleca się częste korzystanie z pobytu dzieci przedszkolnych na świeżym powietrzu przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.
 10. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu i podejrzenia choroby zakaźnej dziecka mierzona jest temperatura dziecka termometrem, który (jeżeli nie jest bezdotykowy) po użyciu jest każdorazowo dezynfekowany.
 11. Wychowawca grupy przygotowuje imienny wykaz dzieci, które mają pisemną zgodę rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku niepokojących objawów chorobowych dziecka. Wychowawca grupy przygotowuje wykaz imienny rodziców z telefonem kontaktowym do szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 12. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA DEZYNFEKCJI I CZYSZCZENIA POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Przed wejściem do budynku należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.
 4. Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
 5. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 6. Prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 8. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 9. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostają wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 10. Sale przedszkolne wietrzone są raz na 60 minut, a w razie potrzeby częściej.
 11. Sprzęt na placu zabaw przedszkola jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
 12. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA OBJAWÓW CHOROBY COVID-19

§ 1

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną COVID-19.
 4. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 5. Zostaje wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie i wydzielony obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 7. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 8. Zostają przygotowane i umieszczone w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 9. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 10. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 11. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 12. Wychowawcy grup, a w razie ich nieobecności nauczyciele przeprowadzający zajęcia z grupą w danym dniu, przeprowadzają badanie temperatury ciała dziecka przy pomocy termometru bezdotykowego w sytuacji podejrzenia złego samopoczucia dziecka. Termometr podlega dezynfekcji po użyciu w stosunku do danej osoby lub danej grupy.
 13. W razie wykrycia u dziecka podwyższonej temperatury ciała, powyżej 37ºC, wychowawca kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania dziecka z przedszkola. Do czasu przybycia rodziców, dziecko umieszcza się w odrębnym pomieszczeniu, sali izolacji.
 14. Jeżeli pracownik przedszkola zauważy u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy umieścić dziecko w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców (opiekunów prawnych) o konieczności odebrania dziecka z przedszkola.

§ 2

 1. Pomieszczenie, o którym mowa w § 1 pkt 13 i 14, zapewnia  min. 2 m odległości od innych osób. Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący, kombinezon, fartuch i maseczki. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy placówki oraz izolowani uczniowie i dzieci.
 2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie zostaje zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

§ 3

 1. W sytuacji odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie będzie miał kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.
 2. W sytuacji wystąpienia u dziecka lub pracownika szkoły objawów COVID-19, personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

§ 4

 1. Pracownicy szkoły zostają poinstruowani, że w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej COVID-19 powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 3. W sytuacji potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców/opiekunów prawnych uczniów.


PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PRACY STOŁÓWKI I WYDAWANIA POSIŁKÓW

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Zapewnia się korzystanie z dystrybutora wody pitnej przez dzieci pod nadzorem opiekuna; po dokonaniu czyszczenia i przeglądu przez firmę obsługującą. Dzieci korzystają z jednorazowych kubków, które po jednorazowym użyciu są wyrzucane do specjalnego kosza na odpady.
 4. Przy organizacji żywienia (kuchnia), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności, dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 5. Korzystanie z posiłków odbywa się w salach przedszkolnych.
 6. Od dostawców cateringu wymaga się również pojemników i sztućców jednorazowych.
 7. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z dziećmi oraz nauczycielami.
 8. Odległość między stanowiskami pracy na stołówce szkolnej powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
 9. Jeżeli zachowanie warunku, o którym mowa w ust. 8 jest niemożliwe, wówczas pracodawca zapewnia środki ochrony osobistej, w postaci masek, przyłbic, rękawic ochronnych, fartuchów.
 10. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.
 11. Przed podaniem posiłku i po podaniu posiłku dzieciom  przeprowadza się uprzednio czyszczenie powierzchni blatów stołów i poręczy krzeseł.
 12. Dzieci przed posiłkiem obowiązkowo myją ręce.
 13. Dzieci zajmują miejsca na czas posiłków przy stolikach wg ustalonego stałego planu zajmowania miejsc przy stole w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.
 14. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 15. Nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa czuwa  opiekun i pomoc nauczyciela.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-06
Data publikacji:2020-09-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Szewc Beata
Liczba odwiedzin:457