Szkoła podstawowa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLĘZAKACH

 Zarządzenie nr 1/09/2020/2021 z dnia 31 sierpnia 2020 roku:


PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA UCZNIÓW DO/ZE SZKOŁY

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, MZ, MEN.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 4. Do odwołania ogranicza się bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 5. W szkole zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna, do której mają prawo wejść rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły.
 6. Opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić min. 1,5 m,
  • dystans od pracowników szkoły musi wynosić min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłonę ust i nosa, nosić rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować ręce).
 7. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
 8. W sytuacji, kiedy rodzic przychodzi po dziecko przebywające w świetlicy informuje o tym fakcie w strefie wspólnej – pracownika obsługi (pani sprzątająca). Jeżeli w tym momencie nie ma na stanowisku pracownika obsługi – rodzic dzwoni do kancelarii na nr 15 811 87 09 i informuje o swojej obecności. Pomoc administracyjna przekazuje informację pracownikowi obsługi. Pracownik sprowadza dziecko do szatni czuwając nad bezpiecznym ubraniem się dziecka. Następnie w strefie wspólnej przekazuje dziecko rodzicowi/opiekunowi. Jeżeli w danym momencie nie ma pracownika obsługi, to zadanie wykonuje pomoc administracyjna.
 9. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły muszą skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 10. rzy wejściu do budynku szkoły zostaje zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, MZ, MEN.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Plan lekcji układany jest w taki sposób, aby w miarę możliwości każdego dnia uczniowie tych samych klas rozpoczynali zajęcia o zbliżonej godzinie, co ma na celu wyeliminowanie spotykania się uczniów różnych klas w szatni szkolnej.
 4. Klasy I-IV korzystają z szatni Szkoły Podstawowej. Uczniowie z klas I-III pozostawiają ubrania w swoich szafkach, uczniowie klasy IV pozostawiają ubrania na wieszakach, umiejscowionych w odpowiedniej odległości i podpisanych imieniem i nazwiskiem ucznia. Wchodzą do budynku szkolnego wejściem od podwórka szkolnego.
 5. Klasy VI-VIII korzystają z szatni w budynku dawnego gimnazjum. Wchodzą do szkoły wejściem gimnazjalnym. Ubrania pozostawiają na wieszakach przypisanych każdemu uczniowi.
 6. Wskazany przez dyrektora pracownik kontroluje korzystanie przez uczniów z szatni, tak aby zachować wymaganą odległość.
 7. W szatni uczniowie zakładają maseczki i zachowują wymagany dystans 1,5 m.
 8. Unika się częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
 10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 11. W miarę możliwości zajęcia sportowe będą przeprowadzane na otwartym powietrzu.
 12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich sytuacjach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek i rzeczy.
 13. W sali odległości między stanowiskami dla uczniów w miarę możliwości wynosić będą min. 1,5 m.
 14. Jedna grupa uczniów w miarę możliwości przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 15. Z sali, w której przebywa grupa, zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA DEZYNFEKCJI I CZYSZCZENIA POMIESZCZEŃ W SZKOLE

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, MZ, MEN.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Przy wejściach głównych do szkoły zostają umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, szpitalnego oddziału zakaźnego i służb medycznych.
 4. Przy wejściu do szkoły znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do budynku szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby. Dozowniki z płynem do dezynfekcji znajdują się również w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych oraz w salach, w których przebywają uczniowie.
 5. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, muszą mieć zakryte usta i nos oraz nie mogą przekraczać obowiązujących stref przebywania.
 6. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania co najmniej dwa razy dziennie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania i przygotowywania posiłków. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień zawieszonym na drzwiach każdego pomieszczenia, z którego korzystają uczniowie i pracownicy. Przeprowadzone prace dezynfekcyjne pracownik potwierdza podpisem.
 7. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający.
 8. Dyrektor, zastępca dyrektora lub osoba wskazana przez dyrektora dokonuje codziennego monitoringu prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur komputerowych, włączników itd.
 9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 10. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcję dezynfekcji.
 11. Nauczyciele co najmniej raz dziennie przypominają uczniom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać uczniom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 12. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostają usunięte i uniemożliwia się do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 13. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA OBJAWÓW CHOROBY COVID-19

§ 1

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, MZ, MEN.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną COVID-19.
 4. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 5. Wychowawcy klas, a w razie ich nieobecności nauczyciele przeprowadzający zajęcia z grupą w danym dniu, przeprowadzają badanie temperatury ciała ucznia przy pomocy termometru bezdotykowego w sytuacji podejrzenia złego samopoczucia ucznia. Termometr podlega dezynfekcji po użyciu w stosunku do danej osoby lub danej grupy.
 6. W razie wykrycia u ucznia podwyższonej temperatury ciała, powyżej 37ºC, wychowawca kontaktuje się koordynatorem do spraw zagrożenia COVID-19, a ten z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców, ucznia umieszcza się w odrębnym pomieszczeniu, sali izolacji. Do czasu przybycia rodzica, z dzieckiem przebywa koordynator z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

§ 2

 1. Pomieszczenie, o którym mowa w § 1 pkt 6, zapewnia min. 2 m odległości od innych osób. Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły oraz izolowani uczniowie.
 2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez ucznia, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

§ 3

 1. W sytuacji odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio ucznia należy upewnić się, że nie będzie miał kontaktu z innymi uczniami, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.
 2. W sytuacji wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów COVID-19, personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

§ 4

 1. Pracownicy szkoły zostają poinstruowani, że w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej COVID-19 powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 3. W sytuacji potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców/opiekunów prawnych uczniów.


PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PRACY STOŁÓWKI I WYDAWANIA POSIŁKÓW

 1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 2. Odległość między stanowiskami pracy na stołówce szkolnej powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
 3. Jeżeli zachowanie warunku, o którym mowa w ust. 2 jest niemożliwe, wówczas pracodawca zapewnia środki ochrony osobistej, w postaci masek, przyłbic, rękawic ochronnych, fartuchów.
 4. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 5. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów przebywających jednocześnie na stołówce oraz zasad ograniczenia możliwości ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa. W tym celu:
  • stosuje się zmianowe wydawanie posiłków (2 długie przerwy),
  • w miarę możliwości na stołówce powinni spożywać posiłki uczniowie tej samej grupy: uczniowie klas I-III (I grupa), klas IV-VIII (II grupa).
 6. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.
 7. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający.
 8. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 9. Cukier i inne dodatki są wydawane przez obsługę. Na stołówce nie obowiązuje samoobsługa.
 10. Nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa czuwa nauczyciel dyżurujący.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-06
Data publikacji:2020-09-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Szewc Beata
Liczba odwiedzin:489