Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej: http://www.zspslezaki.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848
z póź. zm.) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 23 lutego 2022 r.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślęzakach  przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych
w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test ‒ European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa: http://www.zspslezaki.pl spełnia wymagania 99,57 %.

Kliknij aby zobaczyć raport 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Monika Cichoń

E-mail: sz.p.slezaki@interia.pl

Telefon: 15 811 87 09

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim

Adres: ul. Gen. L. Okulickiego 1; 39-450 Baranów Sandomierski

E-mail: urzad@baranowsandomierski.pl

Telefon: 15811 85 81

Dostępność architektoniczna

Budynek: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach, Ślęzaki 75  39- 450 Baranów Sandomierski

 1. W budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach mieści w sobie Publiczne Przedszkole oraz Publiczną Szkołę Podstawową im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Ślęzakach.
 2. Do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach prowadzi 5 wejść. Do Szkoły Podstawowej prowadzą 4 wejścia, 2 wejścia od drogi oraz 2 wejścia od strony podwórka szkolnego do Przedszkola prowadzi 1 wejście od strony podwórka szkolnego.
 3. Budynek posiada parter i jedno piętro .
 4. W budynku nie ma windy.
 5. Wejścia do budynków nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 6. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 7. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 8. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 9. Przy budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe.
 10. Na parkingu nie oznakowano miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 11. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem pod warunkiem wyposażenia psa w uprząż, oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 13. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 14. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-02-23
Data publikacji:2022-02-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Durtka
Liczba odwiedzin:3073