Szkoła Promująca Zdrowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Problem priorytetowy: Zaburzone poczucie własnej wartości uczniów skutkujący niepoprawnym budowaniem relacji rówieśniczych.

Cel główny: Wzrost poczucia własnej wartości u uczniów przekładający się na tworzenie poprawnych relacji rówieśniczych.

Cele szczegółowe:

 • Przekazanie społeczności szkolnej wiedzy na temat znaczenia relacji rówieśniczych.
 • Przekazanie uczniom wiedzy związanej ze zdrowiem psychicznym.
 • Dostarczenie wzorców i sposobów dbałości o zdrowie psychiczne.
 • Uświadomienie negatywnych skutków braku dbałości o samopoczucie własne i innych,
  a także zjawisk na tle przemocy psychicznej.
 • Propagowanie sposobów spędzania czasu wolnego, sprzyjających dobremu samopoczuciu oraz budowaniu silnych więzi rówieśniczych.
 • Upowszechnianie wiedzy na temat szkoły promującej zdrowie oraz informacji na temat form szkolnej i pozaszkolnej edukacji związanej z promocją zdrowia.
 • Zdobycie wiedzy, dającej możliwość wykorzystania jej w życiu codziennym.

Działania zrealizowane z zakresu promocji zdrowia w I półroczu roku szkolnego 2023/2024:

 1. Promocja sportu i wiedzy o sporcie – aktywne zajęcia wychowania fizycznego i zajęcia SKS na sali gimnastycznej, siłowni i boisku szkolnym; zorganizowanie akcji „Bieg dla Niepodległej”, wyjazd uczniów na mecz siatkówki do Rzeszowa; udział w Mikołajkowym turnieju piłki nożnej w Woli Baranowskiej; udział uczniów w 45. Biegu Nadwiślańskim.
 2. Promowanie aktywności fizycznej i czynnego sposobu spędzania czasu wolnego –wyjazd uczniów do parku linowego w Nisku; zorganizowanie spotkania ze specjalistami: fizjoterapeutą, higienistką szkolną; nauka zachowań w ramach pierwszej pomocy – spotkanie ze specjalistą w kl. I; warsztaty rękodzieła w klasie III; udział uczniów w aktywnych przerwach zorganizowanych
  w ramach Tygodnia Wychowania i  Dnia Sportu; wyjazd uczniów klas I-III do wrotkarni
  w Mielcu; wyjazd uczniów klas VI-VII do Fly Parku w Rzeszowie; wyjazd uczniów kl. IV-V do Muzeum dobranocek w Rzeszowie.
 3. Propagowanie zdrowego stylu życia i dobrych nawyków żywieniowych - wprowadzanie warzyw i owoców w diecie; realizacja programu „Trzymaj formę”; dni tematyczne w szkole
  i w przedszkolu: Dzień dyni, Dzień jabłka, zajęcia kulinarne podczas lekcji – przygotowywanie pierników, kanapek, sałatek i innych przekąsek w klasach I-VII; warsztaty świetlicowe nt. naturalnych sposobów wzmacniania odporności; realizowanie programu żywieniowego „Jeż” propagującego zdrowe nawyki żywieniowe w klasie I-VI; realizowanie programu „Kubusiowi przyjaciele natury” w klasie I-III.
 4. Wzbogacanie diety w warzywa, owoce oraz mleko i produkty mleczne  - realizacja programów: „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”; zajęcia na świetlicy z okazji Dnia owoców i warzyw; przedszkolny blok tematyczny nt. warzyw i owoców.
 5. Profilaktyka chorób zakaźnych w tym koronawirusa SARS CoV -2 –utrwalanie właściwych zasad higieny, tematyczne gazetki szkolne, tablice informacyjne w klasach i na korytarzach szkolnych; realizowanie procedur korzystania z pracowni szkolnych, szatni, stołówki, biblioteki.
 6. Ułatwianie uczniom adaptacji do nowych warunków szkolnych – realizacja projektu Podkarpackiego Kuratora Oświaty „SP! Serce i Pomoc” –realizowanego w klasie IV.
 7. Tworzenie w szkole przyjaznej atmosfery i integrowanie społeczności uczniowskiej –zorganizowanie dni tematycznych w szkole przez Samorząd Uczniowski – Dzień Kropki, Dzień Uśmiechu, , Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Chłopaka – Dzień Krawata, Dzień Postaci z Bajek, Tydzień dbania o relacje, Szkolny kalendarz adwentowy; spotkania wigilijne w klasach; piknik szkolny z okazji Narodowego czytania; szkolne akcje/akademie
  z okazji różnych świąt (dzień babci i dziadka, szkolne jasełka, pasowanie na ucznia
  klasy I/ świetliczaka/ czytelnika); apel z okazji Dnia oszczędzania w ramach działalności SKO.
 8. Rozbudzanie w uczniach ciekawości światem poprzez udział w różnych wydarzeniach kulturalnych jako alternatywa spędzania czasu wolnego – udział uczniów w konkursach plastycznych i muzycznych; zajęcia ogniska muzycznego; zajęcia rozwijające zdolności matematyczne; wycieczka uczniów do Muzemu im. Rodziny Ulmów w Markowej; udział
  w pokazie rekonstrukcji historycznej powstania styczniowego; warsztaty o odnawialnych źródłach energii; szkolny konkurs fotograficzny z okazji Dnia krajobrazu; wizyta w Centrum nauki Łukasiewicz w Rzeszowie; wyjazd uczniów klas I-III do kina w Mielcu; warsztaty pieczenia pizzy klas IV-V i wycieczka do Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000
  w Tarnobrzegu.
 9. Dbanie o zdrowie psychiczne– szeroka działalność wolontariatu- zbiórka żywności „Dar Serca” dla Hospicjum Ojca Pio w Tarnobrzegu, zbiórka karmy dla zwierząt dla schroniska w Machowie, akcja „Góra grosza”; wykonanie kartek świątecznych dla podopiecznych hospicjum; akcja informacyjna z okazji Światowego dnia zdrowia psychicznego; wykonanie prezentacji multimedialnych z okazji Dnia bez przemocy; poruszanie problematyki zdrowia psychicznego podczas godzin wychowawczych; pogadanka i wykonanie pracy na świetlicy szkolnej z okazji Międzynarodowego dnia osób niepełnosprawnych; kultywowanie świąt i tradycji, np. dzień babci i dziadka, jasełka, wigilie klasowe i szkolna; wykonywanie przez uczniów zadań prospołecznych w ramach Szkolnego Kalendarza Adwentowego.
 10. Kształtowanie równowagi pomiędzy korzystaniem z technologii a tworzeniem relacji poza przestrzenią Internetu – zorganizowanie „Tygodnia dbania o relacje” w ramach ogólnopolskiego programu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo; udział w webinarach dotyczących higieny cyfrowej : „Co z tym zdrowiem psychicznym młodych cyfrowych?”, „Są więzy i są więzi. O neuronalnych węzłach miłości”, „Jak nie być frajerem w świecie cyfrowym? ","E-uzależnienia a higiena cyfrowa. Gdzie zatem jest granica?"; pogadanki lekcyjne na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.
 11. Działania proekologiczne – zbiórka baterii i nakrętek plastikowych; udział w akcji „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”; udział w akcji „Sprzątanie świata”; sadzenie krokusów na terenie podwórka szkolnego przez uczniów szkoły; zbiórka karmy dla ptaków.
 12. Organizowanie spotkań ze specjalistami dla rodziców uczniów wspierających rozwój psychiczny i fizyczny dzieci: „Adaptacja dziecka w szkole i wspieranie jego rozwoju” – spotkanie z pedagogiem w klasach I-III; „Wspieranie dziecka w procesie edukacji”- spotkanie
  z psychologiem w klasach IV-V; „Higiena wieku dorastania”- spotkanie z higienistką w klasach VI-VII.

 

Koordynatorzy SzPZ

Aneta Wilk

Marzena Ścipień 


PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w roku szkolnym 2023/2024 

Hasło: "Zajrzyj w głąb siebie, czyli o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży i relacjach rówieśniczych"

Problem priorytetowy:Zaburzone poczucie własnej wartości uczniów skutkujący niepoprawnym budowaniem relacji rówieśniczych.

Cel główny:Wzrost poczucia własnej wartości u uczniów przekładający się na tworzenie poprawnych relacji rówieśniczych.

Cele szczegółowe:

 • Przekazanie społeczności szkolnej wiedzy na temat znaczenia relacji rówieśniczych.
 • Przekazanie uczniom wiedzy związanej ze zdrowiem psychicznym.
 • Dostarczenie wzorców i sposobów dbałości o zdrowie psychiczne.
 • Uświadomienie negatywnych skutków braku dbałości o samopoczucie własne i innych, a także zjawisk na tle przemocy psychicznej.
 • Propagowanie sposobów spędzania czasu wolnego, sprzyjających dobremu samopoczuciu oraz budowaniu silnych więzi rówieśniczych.
 • Upowszechnianie wiedzy na temat szkoły promującej zdrowie oraz informacji na temat form szkolnej i pozaszkolnej edukacji związanej z promocją zdrowia.
 • Zdobycie wiedzy, dającej możliwość wykorzystania jej w życiu codziennym.

Kryterium sukcesu:

 • Wzrost integracji zespołów szkolnych i klasowych.
 • Zdobycie pewności siebie przez uczniów oraz poszanowanie i akceptacja innych osób.

Sposób sprawdzenia, czy osiągnięto cel:

 • Informacje i fotorelacje na stronie internetowej szkoły i szkolnym facebooku z wykonanych działań.
 • Wystawy prac uczniowskich, wystawy tematyczne.
 • Analiza ankiet.
 • Okresowa obserwacja (arkusze obserwacyjne).

Nazwa zadania

Kryterium sukcesu

Sposób realizacji

Wykonawcy/osoba odpowiedzialna

Potrzebne środki/zasoby

Sposób sprawdzenia wykonania zadania

Zapoznanie uczniów z istotą dbałości o zdrowie psychiczne własne i innych.

 

Udział uczniów w pogadankach na godzinach wychowawczych.

Godziny wychowawcze poruszające tematykę zdrowia psychicznego.

 

Wychowawcy klas

 

Zapisy tematów w dzienniku.

Szkolny projekt: "Tydzień wychowania połączony z dniem sportu"

 

Udział uczniów w zaplanowanych akcjach.

Zajęcia integracyjne dla uczniów wszystkich klas.

Pedagog/

nauczyciele wf-u/ koordynator

Przyrządy sportowe

Fotorelacja na stronie internetowej szkoły

Poruszenie problematyki przemocy, w tym przemocy psychicznej.

Udział uczniów w przygotowaniu prezentacji nt. przemocy w związku z Międzynarodowym Dniem bez przemocy.

Wyświetlenie na szkolnym korytarzu prezentacji przygotowanych przez uczniów.

Uczniowie klasy VI/koordynator SzPZ

 

Informacja na stronie internetowej szkoły, prezentacje multimedialne.

 

 

 

Uczyń zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie dla wszystkich globalnym priorytetem.

Uczniowie biorą udział w tworzeniu plakatów dotyczących zdrowia psychicznego w związku ze Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego.

Uczniowie wykonają plakaty na tematy związane ze zdrowiem psychicznym

Klasy IV-VII/nauczyciel plastyki/

koordynator

Materiały potrzebne do wykonania plakatów.

Galeria prac uczniów.

Informacja na stronie internetowej szkoły.

Budowanie poprawnych relacji rówieśniczych.

 

Udział uczniów w zajęciach i organizowanych akcjach

Udział uczniów w akcji "Tydzień dbania o relacje uczniowskie".

uczniowie/koordynator SzPZ/ Samorząd Uczniowski

Materiały w zależności od prowadzonej akcji.

Informacja na stronie internetowej szkoły

Wzmacnianie relacji między uczniami, integracja międzyuczniami szkoły

Udział uczniów w zajęciach i organizowanych akcjach

Organizacja szkolnych uroczystości, udział w zabawach międzyklasowych organizowanych przez SU (np. Andrzejki, Bal karnawałowy, Wiosenalia).

uczniowie/koordynator SzPZ/ Samorząd Uczniowski/

nauczyciele

Materiały w zależności od prowadzonej akcji.

Fotorelacje na stronie internetowej szkoły

Zwrócenie uwagi całej społeczności szkolnej na problem priorytetowy.

 

Co najmniej 75% członków społeczności szkolnej pozytywnie oceni przekazane treści.

Kolportaż ulotek dla członków społeczności szkolnej.

 

rodzice, nauczyciele/koordynator SzPZ

Ulotki i materiały edukacyjne.

 

Wyniki ankiet

Projekt szkolny: „Tydzień Promocji Zdrowia i Profilaktyki”.

Co najmniej 75% uczniów aktywnie weźmie udział.

Organizacja Tygodnia Promocji Zdrowia i Profilaktyki

 

Zespół ds. Promocji zdrowia

Wystawa tematyczna.

Informacja i fotorelacja na stronie internetowej szkoły.

Integracja społeczności szkolnej.

Wszyscy uczniowie wezmą aktywny udział.

 

Dzień Dziecka na sportowo – integracyjna  impreza sportowo-rekreacyjna.

cała społeczność szkolna

 

Informacja i fotorelacja na stronie internetowej szkoły.

Poznaj siebie- pokochaj siebie, czyli o poczuciu własnej wartości.

Co najmniej 75% uczniów weźmie udział

Zorganizowanie zajęć z psychologiem szkolnym na temat budowania poczucia własnej wartości.

Psycholog szkolny/ pedagog/ uczniowie

Materiały i pomoce dydaktyczne

Informacja na stronie internetowej szkoły.

Sprawdzenie poziomu poczucia własnej wartości u uczniów -

 

Uczniowie wezmą udział w ankiecie

Przeprowadzenie ankiety dotyczącej poczucia własnej wartości oraz kondycji psychicznej uczniów.

Uczniowie klas V-VII/koordynator

Arkusz ankiet

Ewaluacja i wyniki ankiet, informacja na stronie szkoły

Działania długofalowe realizowane w zakresie szkoły promującej zdrowie:

 1. Profilaktyka chorób wirusowych poprzez wprowadzanie i utrwalanie właściwych zasad higieny  – realizowane na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych, tematyczne gazetki szkolne, tablice informacyjne w klasach i na korytarzach szkolnych, procedury korzystania z pracowni szkolnych, szatni, stołówki, biblioteki.
 2. Działania profilaktyczne związane ze zjawiskiem cyberprzemocy - Dzień Bezpiecznego Internetu.
 3. Wzbogacanie diety w warzywa, owoce oraz mleko i produkty mleczne  - realizacja programów: „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”.
 4. Mobilizowanie uczniów do korzystania ze spacerów i przebywania na świeżym powietrzu - spacery krajobrazowe, wycieczki piesze, rowerowe, zabawy na szkolnym boisku i placu zabaw.
 5. Wspieranie i integrowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku szkolnym – udział w konkursie „Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
 6. Dbanie o zdrowie psychiczne poprzez rozbudzanie empatii – szeroka działalność wolontariatu.
 7. Profilaktyka uzależnień.
 8. Promocja sportu - akcja "Bieg dla Niepodległej", szkolne i pozaszkolne konkursy sportowe, zajęcia SKS.
 9. Działania proekologiczne – zbiórka baterii, elektrośmieci i nakrętek plastikowych, akcja "Sprzątanie świata".

 

Zespół ds. Promocji Zdrowia

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-06-26
Data publikacji:2023-06-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Cichoń
Liczba odwiedzin:5028